Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1. In deze algemene leveringsvoorwaarden ("voorwaarden") wordt verstaan onder:  

Senso Technics B.V.: gevestigd te Leerdam.

Levering: de feitelijke aanbieding van de gekochte producten aan opdrachtgever;

Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook (dienstverlening, organisatie, enz.), die Senso Technics B.V. voor of ten behoeve van opdrachtgever verricht;

Offerte: in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden c.q. Leveringen en de begroting van de aan diewerkzaamheden en leveringen verbonden kosten;

Opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in opdracht van wie Senso Technics B.V. levert en/of diensten verricht, dan wel met wie Senso Technics B.V. een overeenkomst aangaat of met wie Senso Technics B.V. in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;

Order: ieder mondeling of schriftelijk verzoek, in welke vorm dan ook, al dan niet naar aanleiding van een offerte, van opdrachtgever aan Senso Technics B.V. tot het verrichten van diensten, leveren van producten of anderszins aangaan van een overeenkomst.

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Senso Technics B.V. en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

Producten: alle zaken, waaronder begrepen documentatie, tekeningen, informatiedragers, ideeën, schetsen/tekeningen en alle (overige) resultaten van dienstverlening door Senso Technics B.V., die het onderwerp zijn van een overeenkomst;

Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan "langs elektronische weg".

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en offertes en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Senso Technics B.V. en opdrachtgever, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot of niet in verband staan met een overeenkomst.

2.2. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van opdrachtgever wordt door Senso Technics B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. Indien Senso Technics B.V. (deels) op zal treden als koper van goederen, opdrachtgever en/of aanbesteder van werk, ten behoeve van (rechts)handelingen welke Senso Technics B.V. dient te verrichten voor opdrachtgever, zijn de in die eerdergenoemde relatie van toepassing zijnde algemene voorwaarden (ongeacht of deze van Senso Technics B.V. of van een andere partij zijn) ook van toepassing naast deze voorwaarden op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Senso Technics B.V. In het geval dat deze voorwaarden strijdig zijn met de hierboven aangegeven voorwaarden van derden, prevaleren deze voorwaarden. De voorwaarden van derden (c.q. De afwijkende voorwaarden van Senso Technics B.V. die van toepassing kunnen zijn) zullen aan opdrachtgever op diens eerste verzoek worden toegezonden.

Artikel 3 overeenkomsten en offertes

3.1. Alle aanbiedingen, prijslijsten en offertes zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodigingen tot het plaatsen van een order door opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

3.2. Desgevraagd zal Senso Technics B.V. voor de aanvang van de werkzaamheden een offerte aan opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen. Voor zover zich bij de uitvoering van een order onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van een offerte voordoen, zal Senso Technics B.V. opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.

3.3. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Senso Technics B.V. een order van opdrachtgever, schriftelijk aanvaardt of door Senso Technics B.V. uitvoering aan een order wordt gegeven. Indien Senso Technics B.V. op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en de betalingscondities voor die prestatie, zal opdrachtgever Senso Technics B.V. daarvoor, met inachtneming van het bepaalde in deze voorwaarden, betalen conform de dan bij Senso Technics B.V. geldende tarieven. Voor zover opdrachtgever een – in afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van dit artikellid – bindend aanbod van Senso Technics B.V. aanvaardt met afwijkingen van ondergeschikte betekenis, maken die afwijkingen geen deel uit van de overeenkomst en komt de overeenkomst tot stand overeenkomstig het aanbod of de offerte van Senso Technics B.V.

3.4. Alle opgaven van Senso Technics B.V. van aanduidingen van producten en/of diensten zijn met zorg gedaan, maar Senso Technics B.V. kan er niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde tekeningen, modellen en voorbeelden zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten en/of diensten.

Artikel 4 Prijzen

4.1. Alle prijzen van Senso Technics B.V. zijn uitgedrukt in EURO en exclusief omzetbelasting en eventuele verzend-, transport- en portokosten, een en ander tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, komen separaat ten laste van opdrachtgever de kosten van inen uitvoerrechten, reis- en verblijfkosten in het kader van verlening van diensten, alsmede alle (overige) heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van enige prestatie.

4.2. Elke verandering van de factoren die op de prijs en op de in het vorige lid genoemde extra kosten van Senso Technics B.V. van invloed is, waaronder aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten en andere bij in- of uitvoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven, vrachttarieven en overige heffingen of belastingen, kan Senso Technics B.V. doorberekenen aan opdrachtgever.

Artikel 5 Betaling

5.1. Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in de factuur aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen 8 dagen na factuurdatum. Als plaats van betaling wijzen partijen de vestigingsplaats van Senso Technics B.V. aan.

5.2. Alle aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen worden zonder korting of inhouding voldaan

5.3. Opdrachtgever is niet gerechtigd om enige van zijn verplichtingen op te schorten. Indien naar het oordeel van Senso Technics B.V. daartoe termen aanwezig zijn, is Senso Technics B.V. te allen tijde gerechtigd te vorderen dat opdrachtgever deugdelijke zekerheid voor de betaling stelt. Bij gebreke van het stellen van een zodanige zekerheid heeft Senso Technics B.V. het recht om de levering op te schorten, ook indien levering op afroep is overeengekomen, of om de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen. De prijs van hetgeen reeds geleverd is, wordt alsdan terstond opeisbaar.

5.4. Elke met Senso Technics B.V. aangegane overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat van voldoende kredietwaardigheid van opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van Senso Technics B.V. Opdrachtgever staat toe dat Senso Technics B.V. zo nodig informatie betreffende opdrachtgever opvraagt, ondermeer bij de Nederlandse Crediet Maatschappij (NCM).

5.5. De opdrachtgever die binnen de gestelde termijn nog niet of niet volledig heeft betaald, is, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in verzuim en derhalve over het opeisbare bedrag rente verschuldigd, zoals bepaald in het volgende lid.

5.6. Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke (handels)rente, vermeerderd met twee procent rente. Telkens na afloop van de maand wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente.

5.7. Alle kosten verbonden aan de incasso van een niet betaalde factuur, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever verschuldigd een gefixeerd bedrag aan kosten berekend volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zoals dat geldt op het moment dat opdrachtgever in verzuim komt. Indien Senso Technics B.V. aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dient opdrachtgever ook deze te vergoeden.

5.8. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van enige vordering zijnerzijds met de vordering(en) van Senso Technics B.V.

Artikel 6 Levertijden

6.1. Senso Technics B.V. zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling/order van opdrachtgever de diensten en/of producten leveren of ter beschikking stellen respectievelijk met de verrichting van werkzaamheden en/of diensten aanvangen, uitsluitend voor zover het bestelde product voorradig is en aanvang van de werkzaamheden en/of diensten mogelijk is.

6.2. De door Senso Technics B.V. opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt Senso Technics B.V. ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeft niet tijdige levering opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens Senso Technics B.V.

Artikel 7 Levering en risico

7.1. Alle leveringen worden geacht te zijn geschiedt daar waar Senso Technics B.V. is gevestigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen

7.2. Het risico van de producten gaat op opdrachtgever over op het moment van levering.

7.3. Mocht opdrachtgever de producten om een niet-rechtsgeldige reden niet of niet tijdig afnemen, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Senso Technics B.V. is alsdan gerechtigd de producten aan een derde partij te verkopen. Opdrachtgever blijft de koopsom, vermeerderd met rente en kosten bij wege van schadevergoeding verschuldigd.

7.4. Opdrachtgever dient alle naar de beoordeling van Senso Technics B.V. noodzakelijke maatregelen te nemen om in de gelegenheid te worden gesteld te kunnen voldoen aan haar verplichtingen verband houdende met de aflevering van de producten en/of vervulling van de diensten.

Artikel 8 Overmacht

8.1. Indien Senso Technics B.V. door een niet-toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

8.2. Indien de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat opdrachtgever recht heeft op enige schadevergoeding.

8.3. Onder overmacht van Senso Technics B.V. wordt verstaan elke van de wil van Senso Technics B.V. onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of niet-economisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Senso Technics B.V. kan worden verlangd, waaronder onder meer worden begrepen staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen alsmede diefstal en te late levering door toeleveranciers van Senso Technics B.V.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1. De eigendom van de producten gaat, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij ter zake van krachtens overeenkomst afgeleverde of af te leveren producten aan Senso Technics B.V. verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan.

9.2. Ieder bedrag dat van opdrachtgever wordt ontvangen zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die Senso Technics B.V. op opdrachtgever mocht hebben ten aanzien van welke Senso Technics B.V. in lid 1 niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna zal ieder bedrag dat van opdrachtgever wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in de overeenkomst of het offerte en/of deze voorwaarden.

9.3. Voordat de eigendom van de producten op opdrachtgever is overgegaan, is opdrachtgever niet gerechtigd de producten aan derden in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.

9.4. Opdrachtgever zal aan haar afnemers van de producten zolang als de eigendom van de producten berust bij Senso Technics B.V. kenbaar maken dat de producten pas geleverd en in eigendom aan deze afnemers overgedragen kunnen worden op het moment dat opdrachtgever aan haar verplichtingen heeft voldaan jegens Senso Technics B.V.

9.5. Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Senso Technics B.V. te bewaren, en deze te verzekeren tegen risico’s als brand, ontploffing, schade en diefstal. Op eerste verzoek van Senso Technics B.V. daartoe zal opdrachtgever alle rechten op de betrokken verzekeraars in dit verband cederen aan Senso Technics B.V.

9.6. Indien en zolang Senso Technics B.V. eigenaar van de producten is, zal opdrachtgever Senso Technics B.V. onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren is gegaan, dan wel is beschadigd, of de producten in beslag worden genomen en/of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Voorts zal opdrachtgever Senso Technics B.V. op eerste verzoek van Senso Technics B.V. mededelen waar de producten, waarvan Senso Technics B.V. eigenaar is, zich bevinden.

Artikel 10 Intellectuele eigendom

10.1. Senso Technics B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

10.2. Alle door Senso Technics B.V. verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Senso Technics B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

10.3. Senso Technics B.V. behoudt zich tevens het recht voor de bij de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht

Artikel 11 Reclame

11.1. Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk, doch in ieder geval binnen 8 dagen na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Zichtbare gebreken aan de producten moet opdrachtgever terstond nadat Senso Technics B.V. de door haar verrichte werkzaamheden aan opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, schriftelijk reclameren. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de bovengestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 30 dagen na aflevering van de producten schriftelijk aan Senso Technics B.V. worden gemeld.

11.2. Na het ontdekken van enig gebrek is opdrachtgever verplicht om het gebruik, bewerking, installatie of verveelvoudiging van de betreffende producten onverwijld te staken.

11.3. Opdrachtgever zal alle door Senso Technics B.V. voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, onder meer door Senso Technics B.V. in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of verveelvoudiging

11.4. Opdrachtgever heeft geen recht tot reclamering ten aanzien van producten waarvan door Senso Technics B.V. geen controle op reclame kan plaatshebben.

11.5. Het staat opdrachtgever niet vrij de producten te retourneren, tenzij Senso Technics B.V. daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

11.6. Opdrachtgever kan geen aanspraken ter zake van reclames over gebreken van producten doen gelden jegens Senso Technics B.V. zolang opdrachtgever enige verplichting jegens Senso Technics B.V. niet is nagekomen.

Artikel 12 Garantie

12.1. Op de door Senso Technics B.V. verkochte en geleverde producten zijn de navolgende garantiebepalingen van toepassing.

12.2. De garantie op de door Senso Technics B.V. verkochte en geleverde producten geldt voor een periode van 12 maanden na levering bij 45 werkuren per week; voor wat betreft door Senso Technics B.V. gerepareerde (onderdelen van) producten geldt een garantietermijn van drie maanden na reparatie met uitzondering van tweede hands artikelen.

12.3. Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 11 is gereclameerd, geeft de in dit artikel bedoelde garantie uitsluitend recht op - onverminderd het bepaalde in artikel 14 - het kosteloos toezenden van onderdelen van geleverde producten, met betrekking tot die gebreken waarvan opdrachtgever naar het redelijke oordeel van Senso Technics B.V. genoegzaam aantoont dat deze binnen de garantietermijn zijn ontstaan en dat deze uitsluitend of overwegend het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van materiaal, vakmanschap, fabricage, bewerking of verwerking. De kosteloos toegezonden onderdelen dienen vervolgens door Senso Technics B.V. dan wel een door Senso Technics B.V. ingeschakelde derde te worden geïmplementeerd in de geleverde producten; de daaraan verbonden kosten komen voor rekening van opdrachtgever. De onder aanspraak vallende artikel m.b.t. Garantie dienen ten allen tijden te worden geretourneerd aan Senso Technics B.V.

12.4. Herstel of vervanging brengt geen wijziging in de oorspronkelijke garantieduur.

12.5. Indien Senso Technics B.V. producten aan opdrachtgever aflevert, welke Senso Technics B.V. van haar toeleveranciers heeft verkregen, is Senso Technics B.V. nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van opdrachtgever gehouden, dan waarop Senso Technics B.V. ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.

Artikel 13 Zorgplicht

13.1 Senso Technics B.V. zal bij het verrichten van haar werkzaamheden en leveranties voor opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid en vrijwaring

14.1. Senso Technics B.V. is – behoudens het bepaalde in het volgende lid – nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, verlies van orders, winstderving en dergelijke.

14.2. De aansprakelijkheid van Senso Technics B.V., als in het vorige lid bedoeld, is in ieder geval beperkt tot het kosteloze herstel van de geleverde gebrekkige zaak of tot vervanging van die zaak of een onderdeel daarvan, dan wel tot teruggave van de overeengekomen prijs of evenredig gedeelte daarvan, zulks ter keuze en beoordeling van Senso Technics B.V. en voor zover Senso Technics B.V. daartoe in staat is.

14.3. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is Senso Technics B.V. nimmer aansprakelijk voor enige schade, uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit feiten en/of omstandigheden die zijn toe te rekenen aan door opdrachtgever aangewezen derden, ongeacht of deze derden (uiteindelijk) in opdracht van Senso Technics B.V. die werkzaamheden hebben verricht. Opdrachtgever staat met betrekking tot deze derden geheel en al in voor haar eigen keuze en de door deze derden verrichte werkzaamheden komen geheel en al voor rekening en risico van opdrachtgever c.q. Die derden. Onverminderd het bepaalde in artikel 19 van deze voorwaarden vrijwaart opdrachtgever Senso Technics B.V. voor alle aanspraken die deze derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan als gevolg van het gebruik door opdrachtgever van de producten en/of diensten.

Artikel 15 Retourzendingen

15.1. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd, indien dit schriftelijk is overeengekomen.

 

Onze website maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren. Klik hier om onze privacy verklaring te lezen.